Ramon Beense

Het laatste nieuws

türkiye’de kumar yargı yetkisi word 1

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu Konsolide metin

Maddenin gerekçesinde de vurgulandığı üzere, beşinci fıkra, basın suçlarının ya da basın yoluyla işlenen suçların “yayım (neşir) ile vücut bulacağı” genel kuralına bir istisna getirmektedir. Başka bir anlatımla besinci fıkra, yayım araçlarıyla işlenen bir grup suçta “yayım” ögesinin yokluğuna karşın cezalandırmayı mümkün kılmaktadır. Hükmün sevk amacı, fıkrada bahsi geçen suçların ağırlığı nedeniyle, bunlara daha ilk anda engel olunması arzusudur. Devletin iç ve dış güvenliğine, ülkenin ve milletin bütünlüğüne karşı işlenen suçlar yanında, suç işlemeye, ayaklanma ya da isyana teşvik eden haber ve yazılardır. Bu tür yayınların tedbir yoluyla dağıtımının önlenebilmesi hakim kararını gerektirir. Ancak, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Yasanın açıkça yetkili kıldığı merciin emriyle de dağıtım önlenebilir. Ne var ki, beşinci fıkra hükmüne göre dağıtımı önleyen yetkili merciin, kararım engeç yirmidört saat içinde, onayını almak üzere yetkili hakime göndermesi zorunludur. Sayıştay, merkezî yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarının bütün gelir ve giderleri ile mallarını Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlemek ve sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamak ve kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini yapmakla görevlidir. Sayıştayın kesin hükümleri hakkında ilgililer yazılı bildirim tarihinden itibaren onbeş gün içinde bir kereye mahsus olmak üzere karar düzeltilmesi isteminde bulunabilirler. Öğretim üyeleri ile avukatlar arasından seçilen üyelerden, en az birinin öğretim üyesi ve en az birinin de avukat olması zorunludur. Kurulun Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından seçilecek üyeliklerine ilişkin başvurular, Meclis Başkanlığına yapılır.

Çevreye ilişkin genel esaslar, temel kavramlar ve bilgiler verildikten sonra, ulusal ve uluslararası düzenlemeler ışığında çevre hakkı irdelenecektir. Sonrasında sırasıyla, Çevre Kanunu ve ÇED Yönetmeliği hükümleri irdelenerek, TCK’nunda öngörülen çevrenin korunmasına ilişkin ve ilgili suçlar ile Kabahatler Kanunu’nun uygulanması irdelenecektir. Medeni Usul Hukuku-I dersinin amacı kişiler arasındaki hukuki uyuşmazlıkların ortaya çıkışını ve çözüm yollarını incelemek, uyuşmazlıkların çözümünde uygulanacak usul hukuku kurallarını göstermek ve analiz etmektir. (5) Dördüncü fıkra uyarınca sonuç olarak belirlenenhapis cezası Cumhuriyet savcısı tarafından, koşulları bulunması hâlinde TürkCeza Kanununun 50 nci maddesine göre seçenek yaptırımlara çevrilebilir veya 51inci maddesine göre ertelenebilir. İkinci olarak, teklifi kabul durumunda şüphelinin ne susma ne desusmama gibi bir seçeneği bulunmaktadır. Kabul Açıklamasından sonra delillerintartışılması söz konusu olmadığından, şüphelinin aleyhe deliller hakkındakendini savunması söz konusu olamamakta, kabul açıklaması da suçun ikrârımuamelesi görerek, doğrudan suçu üstlenme olarak uygulama bulmakta ve şüpheliyeyaptırım olarak geri dönmektedir. Meram anlatma ilkesi, bilgilenme hakkı, açıklamada bulunabilmehakkı ve açıklamalarının dikkate alınmasını isteme hakkı olarak üç unsurdanoluşmaktadır. Meram anlatma ilkesinin, bilgilenme hakkı ve açıklamadabulunabilme hakkı unsurları, çelişmeli muhakeme ilkesi ile ortaktır. Bununyanında meram anlatma ilkesinde, çelişmeli muhakeme ilkesinden farklı olarak,açıklamaların dikkate alınmasın isteme hakkı da yer almaktadır. Buna ek olarakmeramını anlatma ilkesi, gerekçeli karar ve sürpriz bir kararla karşılaşmamahakkını da bünyesinde barındırmaktadır. 225’te anılan hüküm kavramından esaslı olarak saptığı ortadadır\. Bu çekici oyun platformunda şansını sına. paribahis\. AİHM veAYM’nin çelişmeli muhakeme ilkesine ilişkin getirdiği kriterlerde her ne kadarbilgi sahibi olma ve tartışma unsurları ön planda olsa da, gerçek anlamda birçelişmenin var olabilmesi için, tarafsız bir mahkeme önünde yargılanmanın daçelişmeli muhakeme açısından vazgeçilmez olduğu görülmektedir.

Meclisce üye tamsayısının beşte üçü ile veya üçte ikisinden az oyla kabul edilen Anayasa değişikliği hakkındaki Kanun, Cumhurbaşkanı tarafından Meclise iade edilmediği takdirde halkoyuna sunulmak üzere Resmi Gazetede yayımlanır. F) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte yürürlükte bulunan kanun hükmünde kararnameler, tüzükler, Başbakanlık ve Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan yönetmelikler ile diğer düzenleyici işlemler yürürlükten kaldırılmadıkça geçerliliğini sürdürür. Yürürlükte bulunan kanun hükmünde kararnameler hakkında 152 nci ve 153 üncü maddelerin uygulanmasına devam olunur. Kaldırılan askerî yargı mercilerinde görülmekte olan dosyalardan; kanun yolu incelemesi aşamasında olanlar ilgisine göre Yargıtay veya Danıştaya, diğer dosyalar ise ilgisine göre görevli ve yetkili adli veya idari yargı mercilerine dört ay içinde gönderilir. Ç) Türkiye Adalet Akademisi Genel Kurulu, kendi üyeleri arasından, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna bir asıl ve bir yedek üye seçer.

Hâkim kararı olmadan yakalama, ancak suçüstü halinde veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde yapılabilir; bunun şartlarını kanun gösterir. Ticaret Hukuku II dersinde, birinci dönem kıymetli evrakın tanımı, kıymetli evrakta borçlunun durumu, ve kıymetli evrakın devri, kıymetli evrak teorileri, kıymetli evrakın ziyaı ve iptali, kıymetli evrak nevileri, emre yazılı senetler ve özellikleri, poliçe, bono ve çek incelenecektir. İkinci dönem ise sigorta hukukunun temel kavramları, sigorta hukukuna hâkim olan teoriler, sigorta sözleşmesi ve kuruluşu, sigorta türleri, tazminat sigortaları, tazminat sigortalarının ana kavramlarına ilişkin meseleler, mesuliyet (sorumluluk) sigortaları, can sigortaları, hayat sigortası, kaza sigortaları incelenecektir. Ceza muhakemesi hukuku, bir suç işlendiği şüphesi üzerine başlayan muhakeme sürecini incelemektedir. Bu bakımdan ceza muhakemesi hukuku, ceza kanunlarının ihlal edilip edilmediğini, ihlal edene hangi yaptırımın uygulanacağına yönelik faaliyetleri, bu faaliyetleri türünü ve zamanını düzenleyen normlardan oluşur. Reklam aracılığıyla üreticiler, kendi ürünleri hakkında tüketicileri bilgilendirmektedirler. Böylece tüketiciler belirli bir ürünü diğerlerinden ayırt eden özelliklerden haberdar edilerek doğru tercih yapmaları sağlanır. O halde piyasa sisteminin işlemesini sağlayan bir kurum olarak reklamın sağladığı bilgi akışı olmadan tüketicinin tercih hakkı etkili kılınamaz. Bu amaçla reklamların, tüketicinin ürünle ilgili beklentileri bakımından doğru, tam, yanıltıcı olmayan bilgi içermesi ve onu doğru yönlendirmesi gereklidir. İşte reklam hukuku, bu amacı gerçekleştirmeye yönelik hukuk kurallarını ihtiva etmektedir. Reklamın tanımı, unsurları, işlevleri, çeşitleri, hukuki niteliği, aldatıcı reklamlar, karşılaştırmalı reklamlar, örtülü reklam, telkin edici reklam, bilinçaltı reklam, saldırgan reklam, Türk hukukunda reklamların denetimi (öz denetim, idari denetim, haksız rekabet hükümlerine göre denetim), reklam hukuku dersinin temel konularını teşkil etmektedir.

Bu durumda savcılık şüpheliye, fiilinin katalog suçlardan birinioluşturduğu, hakkında kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararıverilmesinin söz konusu olamayacağı, serî muhakeme usulünün işletilmesininancak kendi kabulü ile mümkün olacağını iletilir. Görüldüğü üzere, şüphelininbilgilendirilmesi ve Cumhuriyet savcısının teklifi, şüpheliye isnat edilen suçve buna bağlı olarak seri muhakemeye ilişkin işlemlere tabi olmayı kabul edipetmemek üzere iki temel unsuru içermektedir. Uygulamada bu bilgilendirme isnatolunan suça ve seri muhakemeye ilişkin genel bilgilerin yer aldığı matbu birbelgenin kolluk tarafından şüpheliye imzalatılarak verilmesi suretiyleyapılmaktadır. (1) Bu kısmın dördüncü ve beşinci bölümlerinde yer alan suçlardan herhangi birini elverişli vasıtalarla işlemek üzere iki veya daha fazla kişi, maddi olgularla belirlenen bir biçimde anlaşırlarsa, suçların ağırlık derecesine göre üç yıldan oniki yıla kadar hapis cezası verilir. (1) Cumhurbaşkanına suikastte bulunan kişi, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılır.

  • (3) İşkence fiillerinin vücutta kemik kırılmasına neden olması halinde, kırığın hayat fonksiyonlarındaki etkisine göre sekiz yıldan onbeş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.
  • Yukarıda açıklanan nedenlerle bu fıkra hükmünün Anayasa’nın 2.
  • Yakalanan veya tutuklanan kişi, tutulma yerine en yakın mahkemeye gönderilmesi için gerekli süre hariç en geç kırksekiz saat ve toplu olarak işlenen suçlarda en çok dört gün içinde hâkim önüne çıkarılır.
  • Anılan fıkra, bu durumdaki eserlerin sahiplerine, eserlerinin müteakip sayı ve basılarının küçükler için muzır nitelikte olmadığı iddiasıyla Kurula başvurarak inceleme yapılmasını istemeleri olanağını tanımış ve başvurunun haklı bulunması halinde bu maddedeki sınırlamaların sonraki sayı ve basılar için uygulanmayacağını ayrıca hükme bağlamıştır.

Bu çerçevede, Borçlar Hukuku (Özel Hükümler) I dersinde öncelikle satım sözleşmesi, trampa sözleşmesi ve bağışlama sözleşmesi ayrıntılı olarak incelenecektir. Seri muhakeme usulü soruşturma evresi kurumu olarakdüzenlenmiştir ve usulün uygulanması Cumhuriyet savcısı tarafındanyürütülmektedir. (Elif Er, “Seri Muhakeme ve Basit Yargılama UsullerininÖzellikleri ve Ceza Muhakemesi Hukuku İlkeleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi”,Yaşar Hukuk Dergisi, 2021, C.3, S.1, s. 60.) Seri muhakeme usulü yönündenuyarlama yapılması halinde dosya soruşturma aşamasına geri döndürülmüşolacaktır. (2) Bu suçtan dolayı soruşturma ve kovuşturma yapılması, ilgili devletin şikayetine bağlıdır. (2) Fiil, soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı suçlardan ise, soruşturma ve kovuşturma yabancı devletin şikayetine bağlıdır. (2) Fiil, basın ve yayın yolu ile işlenirse ceza yarısı oranında artırılır. (2) Bu madde uygulamasında, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin güvenliğine karşı suç işlemek üzere oluşturulmuş örgütlerin doğrudan veya dolaylı olarak desteklenmesi, hasmane hareket olarak kabul edilir. (4) Bu suçların üstsoy, altsoy, eş veya kardeş tarafından işlenmesi halinde, cezaya hükmolunmaz.

Hava ve uzay hukukunun kavram ve kurumlarının incelendiği bir derstir. Kanunlar İhtilâfı Hukuku, yabancı unsurlu özel hukuk karakterli hukukî işlem ve ilişkilere uygulanacak hukuku konu edinir. Yabancılar Hukuku, Türkiye’de bulunan yabancıların hukukî durumu (hak ve yükümlülüklerini) konu edinir. Finansal analizlerin planlanması ve kontrol oranları analizi, proje planlaması ve finansal öngörü, sermaye bütçelemesi, kısa ve uzun vadeli kararlar, işletme sermayesi yönetiminin finansmanı, fonların elde edilmesi ve bunların firma içinde rakip varlıklar arasındaki dağılımına ilişkin finansal politikalar. Banka Hukuku dersi, bankacılık mevzuatı çerçevesinde bankaların kuruluşu ve faaliyet geçmesi, bankacılık faaliyetleri, kredi işlemleri, mevduat işlemleri, bankalarda denetim ve güvenlik hususlarını kapsar.

Kurulun meslekten çıkarma cezasına ilişkin olanlar dışındaki kararlarına karşı yargı mercilerine başvurulamaz. Uyuşmazlık Mahkemesinin kuruluşu, üyelerinin nitelikleri ve seçimleri ile işleyişi kanunla düzenlenir. Bu mahkemenin Başkanlığını Anayasa Mahkemesince, kendi üyeleri arasından görevlendirilen üye yapar. Askerî Yargıtayın kuruluşu, işleyişi, mensuplarının disiplin ve özlük işleri mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı esaslarına göre kanunla düzenlenir. Askerî Yargıtay üyeleri birinci sınıf askeri hâkimler arasından Askerî Yargıtay Genel Kurulunun üye tamsayısının salt çoğunluğu ve gizli oyla her boş yer için göstereceği üçer aday içinden Cumhurbaşkanınca seçilir. Anayasa Mahkemesinin kuruluşu, Genel Kurul ve bölümlerin yargılama usulleri, Başkan, başkanvekilleri ve üyelerin disiplin işleri kanunla; Mahkemenin çalışma esasları, bölüm ve komisyonların oluşumu ve işbölümü kendi yapacağı İçtüzükle düzenlenir.

Kurulu oluşturan üyeler çoğunluğunun kamu personeli olmaları dolasıyla, iktidarın beklenti ve istekleri doğrultusunda karar verme zorunda kalabilecekleri, böylece inceledikleri eserleri “muzır” nitelikte görebilecekleri varsayımına dayanmaktadır. Maddesi ile ananın ve çocuğun korunması için gerekli önlemleri almak ve örgütü kurmak, 58. Maddesiyle de gençliğin “alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri alışkanlıklardan ve cehaletten…” korunmasını sağlamak bir devlet ödevi olarak kabul edilmiştir. Maddesi, ailenin Türk toplumunun temeli olduğunu vurguladıktan sonra, Devlet ve diğer kamu tüzelkişilerinin, ailenin, ananın ve çocuğun korunması için gerekli önlemleri almak ve örgütü kurmakla yükümlü kılmıştır. Bu maddede yer alan genel sınırlama sebepleri temel hak ve hürriyetlerin tümü için geçerlidir. Kurul Başkanı, bu üyeler arasından Başbakanlık tarafından seçilir. Herhangi bir sebeple üyeliğin sona ermesi halinde, yerine seçilecek kişi kalan süreyi tamamlar. Yukarıda arz edilen fıkrada muzır olduğuna üç defa karar verilen eserin yeni baskısında da muzır durumu olup olmadığı saptanmadan otomatik olarak sınırlamaya tabi tutulur, yani cezalandırılır demektedir. Yapılan neşriyat yalnızca siyasi iktidarın veya idarenin emrindeki 11 kişilik memur grubunun muzır anlayışına uygun düşmüyor diye bu konudaki temel hak ve özgürlükler kısıtlanamaz. Bu kurulu teşkil edecek üyelerin hemen hepsi idarede görevli bulunan memurlar ve kamu görevlileridir.

(1) Kamu görevlisi üzerinde nüfuz sahibi olduğundan bahisle, haksız bir işin gördürülmesi amacıyla girişimde bulunması için, doğrudan veya aracılar vasıtasıyla, kendisine veya bir başkasına menfaat temin eden kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Kişinin kamu görevlisi olması halinde, verilecek hapis cezası yarı oranında artırılır. İşinin gördürülmesi karşılığında veya gördürüleceği beklentisiyle menfaat sağlayan kişi ise, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (8) Örgütün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propagandasını yapan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu suçun basın ve yayın yolu ile işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır. (1) Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında, mağdurun şikayeti üzerine, üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına veya adlî para cezasına, fiilin çocuğa karşı işlenmesi hâlinde altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. (2) Tıbbi zorunluluk bulunmadığı halde, rızaya dayalı olsa bile, gebelik süresi on haftadan fazla olan bir kadının çocuğunu düşürten kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu durumda, çocuğunun düşürtülmesine rıza gösteren kadın hakkında bir yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur. (1) Temel millî yararlara karşı fiillerde bulunmak maksadıyla veya bu nedenle, yabancı kişi veya kuruluşlardan doğrudan doğruya veya dolaylı olarak kendisi veya başkası için maddi yarar sağlayan vatandaşa ya da Türkiye’de bulunan yabancıya, üç yıldan on yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adlî para cezası verilir. Yarar sağlayan veya vaat eden kişi hakkında da aynı cezaya hükmolunur.

Blijf op de hoogte